لایحه بودجه ۱۳۹۸ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش شرح آنلاین، دولت در این لایحه بودجه ۴۷۸هزار میلیارد تومان منابع درآمدی از محل مالیات، واگذاری ، نفت و … برای خود پیش بینی کرده است. این عدد در لایحه بودجه اولیه دولت که سه هفته قبل تقدیم مجلس شده بود، ۴۳۳هزار میلیارد تومان بود.

بر این اساس، در ماده واحده بودجه ۹۸ آمده است: از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ( ١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ( ١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و هفتصدو هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ( ۴.٧٨۶.٢۶٣.٨٢٨.٠٠٠.٠٠٠ )ریال شامل :
١- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ( ۴.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ )ریال.
٢- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون ( ٧٠٩.١٢۶.٨٢٧.٠٠٠.٠٠٠ )ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ( ١٢.٧۴٧.۵۴۵.۴٧۵.٠٠٠.٠٠٠ )ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ( ١٢.٧۴٧.۵۴۵.۴٧۵.٠٠٠.٠٠٠ )ریال.
به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ( .٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نماید و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب ( به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی ، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد ( ۴٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال به شرح زیر افزایش دهد:
– دویست هزار میلیارد ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال بابت اجرای ماده ( ١٠۶ ) قانون برنامه ششم توسعه. این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می گردد.
– دویست هزار میلیارد ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره ( ٢١ ) این قانون.

با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال ١٣٩٨ به همین میزان افزایش می یابد. زمان و نحوه اجرا صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع مذکور و متناسب با روند واریزی به خزانه داری کل کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اقدام می گردد.

این ماده واحده لایحه بودجه دارای ۲۲ تبصره است که نحوه عملکرد دولت را در هر بخش از بودجه مشخص می نماید.

 

متن کامل بودجه ۱۳۹۸ را می توانید از اینجا دریافت کنید.