ناوگروه ایران در بندرکراچی پاکستان پهلو گرفت

ناوگروه پنچاه و هفتم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از سه فروند از رزم ناوهای این نیرو، با پیام «دوستی و حسن نیت» در بندر کراچی پاکستان پهلو گرفت.

منبع عکس: ایرنا