گزارش تصویری/ در انتظار رنگ زندگی

شرح آنلاینسیده زهرا حسینی: یکی فقیر است اما نه از غیرت که از پول، بیکاری می کشد اما بی عاری نه، امید را در برکت خدا می داند نه سود و در انتظار رنگ زندگی توکل دارد به حق!