مبادا روزی دست صهیونیسم از آستین ما بیرون بزند

عادی سازی روابط با یهودیان صهیونیست در سطح جهانی برنامه ای است که صهیونیسم بین الملل و ایادی آن از بدو بنیان نهاده شدن

ادامه
image_pdfimage_print