( شرح آنلاین ) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سقف دخل و خرج دولت در سال ۹۸ را تعیین کردند.

بررسی لایحه بودجه سال ۹۸  امروز برگزار شد و در پایان دوازدهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سقف منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۹۸ تعیین گردید.

در این جلسه ۲۱۷ نماینده حاضر بودند  که سقف سقف منابع و مصارف لایحه بودجه ۹۸ با  ۱۷۷ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع به شرح زیر تعیین شد:

بودجه سال ۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال تعیین کردند که به شرح ذیل است.

الف-منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال شامل:

۱. منابع عمومی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۱۱ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال.

۲. درآمد اختصاصی وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۷۱۴ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال.

ب-بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ ۱۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۱۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۱۴۷ میلیون ریال است.