شرح آنلاین - در کشورهای دموکراتیک احزاب سیاسی دارای توان تاثیر بر سیاست های دولت هستند. همزمان احزاب می توانند بر سازمان های دولتی نیز تاثیرگذار باشند و البته احزاب قدرتمند دارای تاثیر قدرتمند و بیشتری به ویژه در قالب احزاب حاضر در مجلس هستند.

تلاش برای ارایه لوایح و تصمیمات جدید درباره مردم کشور، عدم تصویب قوانین ضرر آفرین برای دولت، تاثیر در مسایل ملی، بهبود رفاه ملت و سایر موضوعات از جمله اقدامات قابل اجرا توسط احزاب است. چنین کشورهایی همواره در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارند چرا که دارای رقابت سیاسی سالم اند.

اما در کشورهایی که دموکراسی وجود ندارد افراد دارای افکار مخالف در تنگنا قرار دارند، زندانی می شوند، فعالیت احزاب محدود می شود، انتخابات فرمایشی و مهندسی شده است و در این صورت تشکل های سیاسی نمی توانند برای دولت و ملت برنامه ای ارایه کنند.

در حکومت های دیکتاتوری و اقتدارگرا، تاثیر احزاب مساوی صفر است. در چنین کشورهایی احزاب سیاسی نمی توانند در مقابل دولت فعالیت موثری داشته باشند ولی تجربیات جهانی اثبات کرده که تشکیل احزاب سیاسی به عنوان بخشی از ساختار سیاسی کشور یک ضرورت است.

زیاد بودن احزاب در ساختارهای دموکراتیک، پلورالیزم سیاسی را به وجود می آورد. احزاب سیاسی به دلیل نقش آفرینی در قانونگذاری ها و خودگردان بودن در مجموع دستگاه های اجرایی توانایی مشارکت در تشکیل و ادامه حیات یک دولت را دارند.

احزاب سیاسی در راستای تحقق اراده جوامع صنفی، گروه های اجتماعی، تامین منافع جمعی، بیان آنها و به رسمیت رساندنشان، فعال کردن گروه های اجتماعی و هماهنگ سازی آنها، تهیه دکترین ایدئولوژیکی و سیاسی، شکل دهی به ساختار سیاسی، اصول و اجزای آنها، نقش آفرینی در حفظ حیات سیاسی دولتها، شکل دهی به آرای اجتماعی و درنگاه کلی تربیت ملت یا تاثیر بر بخشی از آن در کنار دستگاه های دولتی، اتحادیه های صنفی و… می توانند به کادرسازی پرداخته و ویژگی های لازم را به سرانجام برسانند.