پارلمان گرجستان روز جمعه پیشنویس قانون ارایه شده از سوی هیات دولت این کشور درباره مصرف ماری جوانا را تصویب کرد .

شرح آنلاین – خبرگزاری آپسنی: بر اساس پیشنویس این قانون ، مصرف ماری جوانا فقط در فضای خصوصی و فردی مجاز است.
مصرف ماری جوانا در اماکن عمومی از جمله در وسایل نقلیه عمومی، در حضور کودکان ،در امکان آموزشی و نیز از سوی کارکنان نهادهای بهداشتی و آموزشی و ماموران دولتی مجازات دارد .
همچنین مصرف ماری جوانا از سوی افراد زیر ۲۱ سال، در همه اماکن مجازات دارد .
مجازات نقض قانون مصرف ماری جوانا شامل جریمه به مبلغ ۵۰۰ تا یک هزار لاری و در صورت تکرار نقض این قانون یک هزار تا ۱۵۵۰ لاری است .
همچنین طبق قانون تصویب شده برای استفاده از وسایل نقلیه در حالت مصرف ماری جوانا مجازات کیفری پیش بینی شده است .