اعتماد ایرانیان - شرح آنلاین
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان برگزار شد ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان برگزار شد

میزان ، (شرح آنلاین) - محاکمه متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.