افزایش قمیت - شرح آنلاین
شایعه افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین صحت ندارد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شایعه افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین صحت ندارد

وزارت کشور، (شرح آنلاین) - وزارت کشور: تاکنون تصمیمی نسبت به مقدار یا زمان سهمیه بندی بنزین گرفته نشده است، مردم اخبار را صرفا از مجاری رسمی دریافت کنند