امتیاز تیم - شرح آنلاین
شهرداری تبریز در آستانه واگذاری تیم باشگاه ۱۷ تیر ۱۳۹۸

شهرداری تبریز در آستانه واگذاری تیم باشگاه

شرح آنلاین - تیم فوتبال شهرداری تبریز برای واگذاری به مزایده گذاشته شد.