انتصاب - شرح آنلاین
شخصا در انتصاب مدیران تصمیم می گیرم ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

شخصا در انتصاب مدیران تصمیم می گیرم

شهردار تبریز در واکنش به انتصاب مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی گفت: جوسازی ها بدین خاطر است که برخی به دنبال تحمیل گزینه های مدنظر خود برای تحقق اهداف شخصی شان بودند.