اکبر انبارته - شرح آنلاین
سردرگمی مردم هشترود در ادارت و انتقاد معاون فرماندار شهرستان ۳۰ آبان ۱۳۹۷

سردرگمی مردم هشترود در ادارت و انتقاد معاون فرماندار شهرستان

معاون فرماندارهشترود ضمن انتقاد از سردرگمی مردم در ادارات این شهرستان گفت: مسئولان ارباب رجوع را در ادارات سرگردان نکنند.