دختر ملکانی - شرح آنلاین
هیأت نظارت مجلس به مسئله خودکشی دختر ملکانی ورود کرد ۲۰ دی ۱۳۹۷

هیأت نظارت مجلس به مسئله خودکشی دختر ملکانی ورود کرد

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: طی نشست بعدی هیأت نظارت موضوع سلمان خدادادی و حواشی ایجاد شده را بررسی کرده و از شخص او نیز توضیح خواهیم خواست.