رئیس مجلس شورای - شرح آنلاین
استقبال وزیر دادگستری از تشکیل یک دادگاه ویژه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

استقبال وزیر دادگستری از تشکیل یک دادگاه ویژه

شرح آنلاین - علیرضا آوایی وزیر دادگستری از پیشنهاد تشکیل یک دادگاه ویژه درباره محیط زیست استقبال کرد.