روز خبرنگار - شرح آنلاین
آدم های بی ربط در روزی به نام خبرنگار ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

آدم های بی ربط در روزی به نام خبرنگار

شرح آنلاین ، امروز خیلی خسته ام. آنقدر که نای نوشتن هم ندارم. یک جورایی هم اعصابم خراب است. از خودم از خودت از این از اون از همه چیز و همه کس.