رییس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ جمهوری آذربایجان - شرح آنلاین
دیدار رییس دفتر صلیب سرخ جمهوری آذربایجان با سرکنسول ایران ۱۷ آبان ۱۳۹۸

دیدار رییس دفتر صلیب سرخ جمهوری آذربایجان با سرکنسول ایران

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان، شرح آنلاین - «النا آلمیونه سیسرا» رییس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ جمهوری آذربایجان با «سیداحمد حسینی» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان دیدار کرد.