رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر - شرح آنلاین
تفریغ بودجه سال ١٣٩۶ شهرداری تبریز تصویب شد ۱۱ آذر ۱۳۹۷

تفریغ بودجه سال ١٣٩۶ شهرداری تبریز تصویب شد

برای اولین بار در طول ادوار شورای شهر، تفریغ بودجه سازمان ها و شرکت های وابسته نیز در شورا مطرح و به تصویب رسید.