زلزله تبریز - شرح آنلاین
فوری – زلزله // تبریز در تاریکی شب لرزید ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

فوری – زلزله // تبریز در تاریکی شب لرزید

تبریز، (شرح آنلاین) - تبریز در سحرگاه پنجشنبه 19 اردیبهشت به خود لرزید.