زندگی - شرح آنلاین
این گره نیاز به دندان ندارد ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

این گره نیاز به دندان ندارد

(شرح آنلاین) - حرفم سر تمامی پرونده های دادگاه ها نیست که واقعا برخی از آنها راه حلی جز، دادگاه و قوه قهریه آن ندارد؛ اما بسیاری از مشکلات دادگاه که پیش می آید می تواند اتفاق نیفتد و قابل حل است.

جریان زندگی در سطح ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

جریان زندگی در سطح

مهر ، (شرح آنلاین) - مهدی مظفری ساوجی معتقد است امروز توارد و تأثیرپذیری مرزهای خود را گسترش داده و شاعران در به لحاظ جغرافیایی سطحی وسیع از هم تأثیر می‌گیرند.