شهردرای تبریز - شرح آنلاین
نواقص مدیریت شورایی باید آسیب شناسی شود ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

نواقص مدیریت شورایی باید آسیب شناسی شود

شهردار تبریز گفت: شورا و مشورت کردن از اهمیت زیادی چه در دین و چه در بحث توسعه یافتگی برخوردار است.