صنایع آذربایجان - شرح آنلاین
مطالعه امکان سنجی توسعه جزایر مصنوعی در دریای خزر از سوی جمهوری آذربایجان ۲۹ تیر ۱۳۹۸

مطالعه امکان سنجی توسعه جزایر مصنوعی در دریای خزر از سوی جمهوری آذربایجان

شرح آنلاین - شرکت دولتی صنایع آذربایجان قصد دارد تا از متخصصان داخلی و خارجی برای انجام مطالعه امکان سنجی در مورد فرصت های توسعه پروژه جزایر مصنوعی دعوت کند.