محسن عمرانی - شرح آنلاین
سرپرست معاونت حقوقی دیوان محاسبات منصوب شد 08 خرداد 1398

سرپرست معاونت حقوقی دیوان محاسبات منصوب شد

فارس، (شرح آنلاین) - رئیس دیوان محاسبات کل کشور در حکمی محسن عمرانی را به عنوان سرپرست معاونت حقوقی مجلس و تفریغ بودجه منصوب کرد.