محمود احمدی - شرح آنلاین
بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان جوین آزادسازی شد ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی در شهرستان جوین آزادسازی شد

صدا سیما،(شرح آنلاین) -بیش از 400 هکتار از زمینهای ملی در شهرستان جوین آزاد سازی شد.