مدیرعامل دونار خزر - شرح آنلاین
دو مشکل تهیه مواد اولیه و صادرات محور نبودن تولیدات باید رفع شود ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

دو مشکل تهیه مواد اولیه و صادرات محور نبودن تولیدات باید رفع شود

تبریز،(شرح آنلاین) - کاندیدای نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره اتاق تبریز رفع مشکل تهیه مواد اولیه و صادرات محور کردن تولیدات را دغدغه خود در اتاق بازرگانی،صنعت، معدن و تجارت تبریز عنوان کرد.