مدیرعامل سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز - شرح آنلاین
کاشت انبوه درختان بومی از طریق بذر کاری در نهالستان سازمان پارکهای تبریز ۰۷ آذر ۱۳۹۷

کاشت انبوه درختان بومی از طریق بذر کاری در نهالستان سازمان پارکهای تبریز

مدیرعامل سیما، منظر و فضای سبز شهری تبریز از کاشت انبوه درختان مورد نیاز در سطح شهر از طریق بذر کاری در محدوده نهالستان مجموعه سازمان پارکهای تبریز خبر داد.