مدیریت شهری - شرح آنلاین
شهرداری تبریز به دنبال ایده‌های برتر در حوزه مدیریت شهری ۰۲ دی ۱۳۹۷

شهرداری تبریز به دنبال ایده‌های برتر در حوزه مدیریت شهری

شهرداری تبریز با برگزاری جشنواره ملی ایده‌های برتر و اختراعات مدیریت شهری، زمینه را برای شناسایی، معرفی و ایجاد زمینه های تحقق اختراعات نخبگان در این حوزه فراهم می کند.