مدیر نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی - شرح آنلاین
سرمایه گذاری های خارجی روی تکنولوژی ایرانی ۰۳ دی ۱۳۹۷

سرمایه گذاری های خارجی روی تکنولوژی ایرانی

مدیر نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی گفت:سرمایه گذاران خارجی در نمایشگاه پژوهش و تجهیزات آزمایشگاهی حضور دارند و قرار است روی دستاوردهای ایرانی سرمایه گذاری کنند.