مرجعه شیعه - شرح آنلاین
نگرانی مراجع نسبت به اوضاع اقتصادی درست است ۱۳ مهر ۱۳۹۹
روحانی در جلسه هیات دولت مطرح کرد؛

نگرانی مراجع نسبت به اوضاع اقتصادی درست است

رئیس جمهور گفت: نگرانی مراجع نسبت به اوضاع اقتصادی درست و بحق و ناشی از مردمی بودن پایگاه مرجعیت شیعه است.