مرداخ - شرح آنلاین
مبادا روزی دست صهیونیسم از آستین ما بیرون بزند ۱۹ مهر ۱۳۹۷

مبادا روزی دست صهیونیسم از آستین ما بیرون بزند

عادی سازی روابط با یهودیان صهیونیست در سطح جهانی برنامه ای است که صهیونیسم بین الملل و ایادی آن از بدو بنیان نهاده شدن تخم نامشروع صهیونیسم در صدد اجرایی کردن آن بوده و هستند و در این بین عده ای خوش باور در داخل نیز آب بیار این آسیابان شده اند. شرح آنلاین – […]