مرکز اعتدال - شرح آنلاین
کاربران عربستانی در پیچ‌های آذربایجانی ها+سند ۲۴ آذر ۱۳۹۷

کاربران عربستانی در پیچ‌های آذربایجانی ها+سند

در عصر کنونی که به عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات مشهور است به تدریج با گذشت زمان و ظهور دنیای دیجیتال، حوزه ارتباطات نیز همانند سایر حوزه‌ها زندگی اجتماعی دچار تحول شده است.