مرکز نظامی پژوهی تبریز - شرح آنلاین
چرایی توجه نظامی گنجوی به تاریخ ایران پیش از اسلام ۲۹ دی ۱۳۹۷

چرایی توجه نظامی گنجوی به تاریخ ایران پیش از اسلام

نظامی از پنج منظومه خود محیط سه داستانش را ایران قبل از اسلام قرار داده است. «خسرو و شیرین»، «هفت پیکر» و «اسکندر نامه». آیا نظامی برای بنای آرمان‌شهر خود نه به آینده که به اعصار پیشین چشم دوخته بود؟ و مدینه فاضله‌اش را در افسانه‌ها می‌جست؟