موزه مشاغل - شرح آنلاین
شهرداری تبریز مالک جدید موزه مشاغل ۰۲ شهریور ۱۳۹۹

شهرداری تبریز مالک جدید موزه مشاغل

اختصاص ۵۰۰میلیون تومان اعتبار از سوی شهرداری تبریز برای خرید اقلام موزه مشاغل به تصویب شورای اسلامی شهر تبریز رسید.