نیروی نظامی - شرح آنلاین
برخورد یک راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
برای نخستین بار ظرف چندهفته اخیر؛

برخورد یک راکت به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد

گزارشها از برخورد دست کم یک فروند راکت به نزدیکی منطقه به شدت محافظت شده سبز بغداد خبر می دهد.