بنزین - صفحه 3 از 3 - شرح آنلاین
دولت برای سهمیه بندی یا تغییر قیمت سوخت تصمیم نگرفته است 22 آذر 1397

دولت برای سهمیه بندی یا تغییر قیمت سوخت تصمیم نگرفته است

وزیر نفت گفت: تاکنون در دولت برای سهمیه بندی یا تغییر قیمت سوخت تصمیمی گرفته نشده است.