در بهمن ماه سال جاری تعداد معاملات واحد های مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ۱۵٫۶ هزار فقره و ۴۵٫۰ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴٫۵ درصد کاهش و ۷٫۶ درصد افزایش نشان می دهد.

در بهمن ماه سال جاری تعداد معاملات واحد های مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ۱۵٫۶ هزار فقره و ۴۵٫۰ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴٫۵ درصد کاهش و ۷٫۶ درصد افزایش نشان می دهد.

گزارش  تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال  ۱۳۹۵ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

به گزارش شرح آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در این گزارش آمده است:

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵٫۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷٫۶ و ۴٫۵ درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۵٫۰ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۰٫۲ و ۷٫۶ درصد افزایش نشان می دهد.

۱-    حجم معاملات مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵۶۳۱  واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴٫۵ درصد کاهش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۳٫۹ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با بهمن سال قبل کاهش یافته و به سهم واحد های با قدمت بیش از ۵ سال افزوده شده است.

مسکن

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶٫۲ درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم ۱۱٫۵ و ۹٫۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مجموع ۷۳٫۵ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ، ۴ ، ۲ ، ۸ ، ۱۴ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۱ و ۱۱ ) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶٫۵ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

مسکن

۲-   تحولات قیمت مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۵٫۰ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۲ و ۷٫۶ درصد افزایش نشان میدهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۲ (معادل ۱۳٫۰ درصد) و کمترین رشد متوسط قیمت به منطقه ۳ (معادل ۰٫۷ درصد) تعلق دارد.

مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۰۱٫۲  میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن بها ۲۱٫۳ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹٫۹ و ۷٫۰ درصد افزایش یافته است.

مسکن

۳-  تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال۱۳۹۵

در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۴۹٫۸ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۶٫۵ درصد افزایش نشان می دهد.

مسکن

در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۳٫۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵٫۴ درصد افزایش نشان می دهد.

۴-   سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

۱-۴ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲٫۷ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی  ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۱۲٫۱ و ۱۰٫۷ درصدی، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند .

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود ۶۱٫۵ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۵٫۰ میلیون ریال) معامله شده اند.

مسکن

۲-۴ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکو نی در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نشان میدهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای۶۰  تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۴٫۸ درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیر بنای ۵۰ تا ۶۰  و ۷۰  تا ۸۰  متر مربع به ترتیب با سهم های۱۳٫۷ و ۱۳٫۵درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطر زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع،  ۵۱٫۵ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

مسکن

-۳-۴ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ ، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲٫۷درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خهود اختصاص داده است.

واحدهای دارای ارزش ۱۰۰۰ تا۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ تا۲۵۰۰  میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۲٫۰و ۱۱٫۹درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۹٫۲ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۴۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

مسکن

۵-   تحولات اجاره بهای مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱٫۲و ۹٫۴ درصد رشد نشان میدهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی )براساس سال پایه ۱۳۹۰=۱۰۰ ( معادل ۲۴٫۸ درصد می‌باشد.

مسکن

۶-   جمعبندی

در بهمن ماه سال جاری حجم معاملات واحد های مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ۱۵٫۶  هزار فقره و ۴۵٫۰ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴٫۵ درصد کاهش و ۷٫۶ درصد افزایش نشان می دهد.

در مجموع طی ۱۱ ماهه سال جاری حجم معاملات شهر تهران نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد ۶٫۵ درصدی برخوردار بود که نشان از بهبود وضعیت بازار مسکن در سال جاری دارد. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قیمت مسکن در این دوره می باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱٫۲ و ۹٫۴ درصد رشد نشان می دهد.