کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان، شرح آنلاین - کرم مصطفی اف فرمانده ارتش ویژه جمهوری خودمختار نخجوان گفت: جمهوری خودمختار نخجوان کمک های جمهوری اسلامی ایران را فراموش نخواهد کرد.

مصطفی اف در دیدار با “سید احمد حسینی” سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خودمختار نخجوان با اشاره به سابقه طولانی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، امنیت میان مرزهای دو کشور و همچنین همکاری های موجود در زمینه های مختلف را مطلوب و بسیار مهم خواند.

وی همچنین ادامه روند کنونی همکاری های فیمابین را در راستای منافع دو کشور همسایه ارزیابی کرد و با یادآوری و تشکر از کمک های مختلف جمهوری اسلامی ایران افزود: جمهوری خودمختار نخجوان این کمک ها را فراموش نخواهد کرد.

سیداحمد حسینی در تشریح سیاست اصولی کشورمان مبنی بر تامین امنیت منطقه به دست کشورهای خود منطقه، همکاری میان ایران و جمهوری آذربایجان را نمونه خوبی از موارد همکاری دانست که همسایگان با کمک یکدیگر به ثبات و امنیت مرزی و منطقه ای مطلوبی دست یافته اند.

در این دیدار طرفین ضمن ابراز خرسندی از همکاری های صورت گرفته که منجر به تأمین امنیت و ثبات در مرزهای دو کشور گردیده است، بر ادامه این روند تاکید کردند.